Izjava o ograničenju odgovornosti

SELECT PR j.d.o.o., Zagreb, Jaruščica 5, OIB: 46127515490, kao autor i organizator sportsko -edukativnog projekta AKTIVNA HRVATSKA isključuje bilo kakvu odgovornost prema sudionicima koji u navedenim događanjima sudjeluju na vlastitu odgovornost.
B.E.T. d.o.o. primjenjujući Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) traži privolu kojom ispitanik daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

Ovom prijavom dali ste SELECT PR j.d.o.o. sljedeću privolu: “Sudjelovat ću u projektu na vlastitu odgovornost, suglasna/san sam sa snimanjem događaja i objavljivanjem istog u medijima, te ne tražim za to bilo kakvu naknadu.

Isto tako suglasna/san sam i dajem privolu odnosno dobrovoljni pristanak za obradu osobnih podataka koji se odnose na mene i to u svrhu sudjelovanja u projektu AKTIVNA HRVATSKA i vođenja evidencije o sudionicima u projektu. Ovu privolu dajem sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka.